Privacybeleid

Jouw Richting, gevestigd aan Violierstraat 10C 7601 GS in Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens Jouw Richting

info@jouwrichting.com
www.jouwrichting.com
0652622862

Bezoekadres:
Schoolstraat 44*
7606 EP Almelo

Postbus:
Violierstraat 10C
7601 GS Almelo

Registratie persoonsgegevens

Jouw Richting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken:


 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Geslacht
 4. Geboortedatum
 5. Geboorteplaats
 6. Adresgegevens
 7. Telefoonnummer
 8. Emailadres
 9. Mondelinge, schriftelijke en digitale informatie-uitwisselingen

Jouw Richting verwerkt van u de volgende bijzondere en gevoelige persoonsgegevens:


 1. Gezondheid (lichamelijke en geestelijke gesteldheid)
 2. Burgerservicenummer (BSN)

Verwerking persoonsgegevens


Jouw Richting verwerkt uw persoonsgegevens alléén voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Jouw Richting verwerkt en bewaart onder andere persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.


Digitale verwerking


Jouw Richting gebruikt de volgende software om uw gegevens te registreren:


Elektronisch Cliëntendossier: ZilliZ
Beveiligde e-mailservice: Zivver.


Bewaren van gegevens


Jouw Richting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens in eerste instantie werden verzameld. In de meeste gevallen is dit uitsluitend tijdens de duur van coaching of begeleiding.


Gegevensverstrekking


Jouw Richting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jouw Richting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jouw Richting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jouwrichting.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Jouw Richting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Jouw Richting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de heer J. Roozendaal (functionaris gegevensbescherming). Hij is te bereiken via info@jouwrichting.com of 0652622862.